วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561 16:05

3 อธิการบดีราชภัฏ ถกโรดแมปวิจัย-บริการวิชาการ ปั้น PKRU สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 12 jul 2018 0
 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาหัวข้อ "แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2561-2565" โดยมี 3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร อดีตอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในหัวข้อ แนวทางการนำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) "มองหลัง เดินหน้า ทิศทางการพัฒนาตามกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์วิจัยและการบริการวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนมี ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ โรงแรมโนโวเทลโภคีธรา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 
pkru 12 jul 2018 1
 
pkru 12 jul 2018 2
 
pkru 12 jul 2018 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวถึงที่มาของการรวมตัวเสวนาของ 3 อธิการบดี ว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมถึงสามารถยืนหยัดแข่งขันในเวทีอุดมศึกษาระดับประเทศได้ ประกอบกับความตระหนักในบทบาทของการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของ PKRU ทั้งนี้สิ่งที่ต้องการคือการสร้างเอกลักษณ์หรือจุดขายให้กับองค์กร เฉกเช่นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้วยศักยภาพของนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีการลงพื้นชุมชนศึกษาวิจัยในศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม เกษตรและอาหาร เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมา PKRU ยังขาดเอกภาพและความชัดเจนในประเด็นที่ศึกษา ในภาพของมหาวิทยาลัยจะแข็งแกร่งได้ต้องมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์เดียวกันเพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติงาน ด้วยวิสัยทัศน์ของ อดีตอธิการบดี รศ.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ผู้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงบริบทของการพัฒนามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัยอธิการบดี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันที่เป็น Best Practice ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์อย่างทะเยอทะยานจนสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศที่ความเป็นเลิศในหลากหลายด้าน เชื่อมั่นว่าจะช่วยแนะนำโรดแมปสู่การพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต สู่เส้นทางใหม่ที่ชัดเจนในตัวตน เป็นที่ต้องการของนักศึกษา และสามารถสร้างงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อท้องถิ่นให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม” รักษาราชการแทนอธิการบดี PKRU กล่าว
 
pkru 12 jul 2018 4
 
pkru 12 jul 2018 5
 
pkru 12 jul 2018 6
 
pkru 12 jul 2018 7
 
pkru 12 jul 2018 8
 
pkru 12 jul 2018 9
 
pkru 12 jul 2018 10
 
pkru 12 jul 2018 11
 
pkru 12 jul 2018 12
 
pkru 12 jul 2018 14
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959

Read 571 times