วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 15:38

กองกลาง ให้ความรู้ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

Written by
Rate this item
(2 votes)
b 1
 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 งานพัสดุและทรัพย์สิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรม “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางเพ็ญศรี เดชแก้ว จาก สำนักงานคลัง จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร
 
b 2
 
b 3
 
นางรัตนา จันทร์จะนะ ผอ.กองกลาง กล่าวว่า “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เนื่องจากหากดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วนั้นจะส่งผลเสียหายต่อการดำเนินงาน กองกลาง ในฐานะของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำเนินงาน เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมาย จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป” 
 
b 4
 
b 5
 
b 6
 
b 7
 
b 8
 
b 9
 
b 10
 
b 11
 
b 12
Read 866 times

Related items