วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562 09:44

สวก. อบรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning)

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 13 mar 2019 1
 
pkru 13 mar 2019 2
 
pkru 13 mar 2019 3
 
ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) โดยมี ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร. บัณฑิตย์ อันยงค์ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ จาก ม.วงษ์ชวลิตกุล และคณะเป็นวิทยากร
 
pkru 13 mar 2019 4
 
pkru 13 mar 2019 5
 
pkru 13 mar 2019 6
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักฯ จัดขึ้นเนื่องจากเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหากมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตโดยการสร้างสมรรถนะพร้อมทำงานในตลาดงาน การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) หรือ WIL เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ตลอดจนได้รู้จักชีวิตการทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษา จะเป็นแนวทางที่สำคัญที่ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงงานของสถานประกอบการและสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
 
pkru 13 mar 2019 7
 
pkru 13 mar 2019 8
 
pkru 13 mar 2019 9
 
pkru 13 mar 2019 10
 
pkru 13 mar 2019 11
 
pkru 13 mar 2019 12
 
pkru 13 mar 2019 13
 
pkru 13 mar 2019 14
Read 755 times