วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561 14:25

ไม่เข้มข้นเราไม่ยอม! “สวก.” ระดมผู้เชี่ยวชาญแนะทริคพัฒนาหลักสูตร

Written by
Rate this item
(2 votes)
pkru 15 may 2018 1
 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตร และการขอทุนวิจัย” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย คณะผู้บริหารระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ตลอดจน คณาจารย์ เข้าร่วมสัมมนา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากรในการแบ่งกลุ่มสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หัวข้อกลยุทธ์การบริหารหลักสูตร โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ กลุ่มที่ 2 หัวข้อการประกันคุณภาพหลักสูตร โดย รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง และกลุ่มที่ 3 หัวข้อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  
 
pkru 15 may 2018 2
 
pkru 15 may 2018 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “การบริหารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นกระบวนการการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย จึงเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรอันจะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญ การแบ่งกลุ่มสัมมนาอย่างใกล้ชิด จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าวขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในหลากหลายมิติ” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว
 
pkru 15 may 2018 4
 
pkru 15 may 2018 5
 
pkru 15 may 2018 6
 
pkru 15 may 2018 7
 
pkru 15 may 2018 8
 
pkru 15 may 2018 9
 

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1198 times