วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562 15:52

สนอ. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงาน”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 16 may 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 15 -16 พฤษภาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงาน” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ตลอดจนบุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางวิยะดา วรธนานันท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ระดับ 8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเวิร์คชอป 
 
pkru 16 may 2019 2
 
pkru 16 may 2019 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “บุคลิกภาพเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสาร การแต่งกาย และทัศนคติ ดังนั้นบุคลากรผู้มีหน้าที่ให้บริการ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้เกิดแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพขึ้น เพื่อสร้างทักษะการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษากาย ศิลปะในการจูงใจ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การแต่งกายที่เหมาะสม รวมถึงทัศนติที่ดี ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ และความน่าเชื่อถือให้กับผู้รับบริการ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดทักษะการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษกาย ศิลปะในการจูงใจ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การแต่งกายที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะเกิดการพัฒนาศักยภาพด้านบริการได้ดียิ่งขึ้น
 
pkru 16 may 2019 4
 
pkru 16 may 2019 5
 
pkru 16 may 2019 6
 
pkru 16 may 2019 7
 
pkru 16 may 2019 8
 
pkru 16 may 2019 9
 
pkru 16 may 2019 10
 
pkru 16 may 2019 11
 
pkru 16 may 2019 12
 
pkru 16 may 2019 13
 
pkru 16 may 2019 14
Read 461 times