วันจันทร์, 21 พฤษภาคม 2561 13:48

“สนอ.” ปรับโฉมภาพลักษณ์และงานบริการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 21 may 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบการจัดหารายได้ นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สนง.อธิการบดี ตลอดจน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และบุคลากรจากกองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน เข้าร่วม ณ โรงแรมมานะไทย เขาหลัก จ.พังงา 
 
pkru 21 may 2018 2
 
pkru 21 may 2018 3
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาในครั้งนี้ว่า “สำนักงานอธิการบดี คือศูนย์กลางในการให้บริการของมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกคนมีทักษะเฉพาะด้าน และมีความทุ่มเทในการทำงานที่สูง ทั้งนี้ในขณะที่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงรูปแบบการให้บริการแก่ท้องถิ่นอันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องมีการยกเครื่องกระบวนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ร่วมกับการแสวงหาโอกาสจากการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ-ภาคเอกชน ในการพัฒนาหน่วยงานให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงานการเงิน ธุรการ การเจ้าหน้าที่และนิติการ พัสดุ ประชาสัมพันธ์ อาคารและสถานที่ นักศึกษา นโยบายและแผน ฯลฯ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการปรับโฉมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และแสวงหาหนทางให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป”รองอธิการบดี กล่าว
 
pkru 21 may 2018 4
 
pkru 21 may 2018 5
 
pkru 21 may 2018 6
 
pkru 21 may 2018 7
 
pkru 21 may 2018 8
 
pkru 21 may 2018 9
 
pkru 21 may 2018 10
 

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 925 times