วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2560 10:28

บริการความรู้ “การจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
การจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
 
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน โดยมี ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิด ร่วมด้วย ดร.อมรรัตน นาคะโร และ อาจารย์ปิยะกานต์ หนูประกอบ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูที่เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
การจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
 
การจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
 
การอบรมในครั้งนี้เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีการสนับสนุนให้ดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนมีการพัฒนาและสร้างศักยภาพของครูให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่สามารถให้ผู้ใช้บริการสืบค้น และเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะ ความชำนาญเฉพาะ การจัดโครงการอบรมดังกล่าวจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานห้องสมุด สำหรับหัวข้อในการอบรม ประกอบด้วย การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การเรียนรู้กรณีศึกษาการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เหมาะสมกับโรงเรียน การฝึกปฏิบัติการการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
 
การจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
 
การจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
 
การจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1071 times Last modified on วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2560 11:05