วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 12:49

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ไข่มุกอันดามันบนผืนผ้า ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยออมสินยุวพัฒน์ (ราชภัฏภูเก็ต)

Written by
Rate this item
(1 Vote)
18
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการย่อย “ไข่มุกอันดามันบนผืนผ้า ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยออมสินยุวพัฒน์ (ราชภัฏภูเก็ต) ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus โดยมีอาจารย์ปสุตา แก้วมณี อาจารย์อัญชลี ธะสุข อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ผู้จัดโครงการ) นางสาวนันท์นภัส ชายเกลี้ยง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสามกอง นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านลิพอนใต้ พร้อมด้วยคนในชุมชน ผู้ที่สนใจ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านลิพอนใต้ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 
0 1 1
 
0 1 2
 
อาจารย์ปสุตา แก้วมณี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และธนาคารออมสิน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การขับเคลื่อนรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะปักมุก  โดยการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะปักมุก  อีกทั้งเป็นการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มชุมชน ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นางรุ่งทิวา  อินทลิง  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมุกเกาะสิเหร่และผ้าปาเต๊ะ ดร.วาสนา ศรีนวลใย รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนางสาวพรพนา ทองศักดิ์ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว” 
 
1
 
2
3
 
4
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
19
\20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
Read 472 times Last modified on วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 13:25