วันศุกร์, 26 มกราคม 2561 07:56

สวก. ติดตามความก้าวหน้าการทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2

Written by
Rate this item
(1 Vote)
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร และ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร และ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร. อรไท ครุธเวโช  รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์  ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เทคนิควิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร และ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
                   
สำหรับโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละแขนงวิชา การดำรงตำแหน่งทางวิชาการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อประเมิน ติดตามความก้าวหน้า และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ทำผลงานวิชาการ 
 
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร และ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร และ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร และ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 
pkru academic course jan 2018 6
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1313 times Last modified on วันศุกร์, 26 มกราคม 2561 08:10