วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561 11:32

Workshop “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
ระหว่างวันที่ 17–18 มีนาคม 2561 งานการเงิน บัญชี และรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วยบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
2
 
3
 
นางรัตนา จันทร์จะนะ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า “ด้วยในปัจจุบันหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานและมีเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ามาปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งได้มีการกระจายอำนาจให้แก่หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทางการเงิน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ สำหรับการปฏิบัติงานทางด้านการเงินนั้น ยังมีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่ละเอียดอ่อน แต่ยังคงดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานทางราชการ
 
ดังกล่าวมาจึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านการเบิกจ่ายเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส ให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสะท้อนปัญหา และอุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม” ผอ.กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กล่าว
 
4
 
DSCF0151
 
DSCF0153
 
DSCF0155
 
DSCF0161
 
DSCF0164
 
DSCF0166
 
DSCF0178
 
DSCF0182
 
DSCF0187
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 863 times