วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562 08:30

รปศ. เสวนาประเด็นการบริหารจัดการในท้องถิ่น สร้างนักปกครองรุ่นใหม่รับใช้ชุมชน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 26 aug 2019 1 1
 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมด้วย อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru 26 aug 2019 1 2
 
pkru 26 aug 2019 1 3
 
อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส ประธานสาขาวิชา รปศ. กล่าวว่า “โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษากรณีทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นการนำองค์ความรู้ทางการปกครองและการบริหารงานของภาครัฐนำมาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายของรัฐ การพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชน วิธีการบริหารจัดการ และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยนำข้อมูลมาปฏิบัติการสัมมนาสู่เวทีสาธารณะ ในการนี้สาขาวิชาฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาเพื่อนำข้อมูลการศึกษาสะท้อนไปถึงหน่วยงานในส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาได้นำเสนอและรายงานผลการศึกษา ในรูปแบบการอภิปราย การเสวนา การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนองานวิจัย และบทความทางวิชาการ ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ อุโมงค์ทางลอดภูเก็ต ทางแก้หรือทางเพิ่มรถติด / พฤติกรรมการเลือกงานของบัณฑิตรุ่นใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 / สถานการณ์ แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะทะเล และชายฝั่งในจังหวัดภูเก็ต / วิกฤตขาดแคลนน้ำในจังหวัดภูเก็ต แนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา ฯลฯ ทั้งนี้สาขาวิชาเชื่อมั่นว่านักศึกษาจะก้าวสู่การเป็นนักปกครองรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเชิงรุก ส่งเสริมสมรรถนะบทบาทของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นด้วยการบริหารจัดการตามหลักการรัฐประศาสนศาสตร์”
 
pkru 26 aug 2019 1 4
 
pkru 26 aug 2019 1 5
 
pkru 26 aug 2019 1 6
 
pkru 26 aug 2019 1 7
 
pkru 26 aug 2019 1 8
 
pkru 26 aug 2019 1 9
 
pkru 26 aug 2019 1 10
 
Read 470 times