วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 15:37

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus”  โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ“ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยมี ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุนันทา คันธานนท์ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตภูเก็ต นายสกล วิชญวิศิษฏ์ชล ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค หน่วยสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสิน นางสาวนันท์นภัส ชายเกลี้ยง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสามกอง พร้อมด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
2
 
3
 
4
 
ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับธนาคารออมสินในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ภายใต้ชื่อ ‘ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus’ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุกคนมีการพัฒนาและปรับตัวอย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาจำเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา กับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ในขณะเดียวกันนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในวิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยจรรโลงรักษาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป”
 
5 1
 
5 2
 
ด้าน นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตภูเก็ต กล่าวว่า “ธนาคารออมสินพร้อมการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้ชื่อ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชนทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้  พร้อมทั้งสร้างการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน มหาวิทยาลัย และธนาคารออมสิน ตลอดจนการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน อันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่” 
 
สำหรับการจัดโครงการในวันนี้ เป็นการนำเสนอโครงการย่อยของทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 โครงการ ได้แก่ “โครงการพริกไทยดำคืนถิ่น พัฒนาวิสาหกิจชุมชน” “โครงการรักสุขภาพ” “โครงการไขมุกอันดามันบนผืนผ้า ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยออมสินยุวพัฒน์ (ราชภัฏภูเก็ต)” “โครงการย้อนถิ่นเมืองเก่า บอกเล่าวัฒนธรรมเครื่องแต่งกาย” “โครงการผลิตภัณฑ์เห็ดอินทรีย์บ่อแร่” “โครงการ Homestay Klong Bor Saen (KBS)” และ “โครงการ Sano Tik Singnature” 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
Read 754 times Last modified on วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 15:48