วันอาทิตย์, 04 สิงหาคม 2562 15:20

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมครุศึกษาฐานสมรรถนะ สร้าง Smart Teachers

Written by
Rate this item
(1 Vote)
edu pkru 2 aug 2019 1
 
text & pics : #PRPKRU
 
ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสมรรถนะครูไทย โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ จากทุกวิชาเอกกลุ่มวิชา และครูประจำการโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมปัญญาจารย์ อาคารครุเฉลิมรัช ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการยกระดับสมรรถนะครู ได้แก่ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี / รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ และ ผศ.ดร. ชาริณี ตรีวรัญญู เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคความรู้
 
edu pkru 2 aug 2019 2
 
edu pkru 2 aug 2019 3
 
ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า “สำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น มีการนำมาใช้ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) ซึ่งมีการให้ความสำคัญกับการจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะ อีกทั้งกำหนดจุดเน้นของหลักสูตรเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในแนวคิด หลักการ และทฤษฎี เนื้อหาสาระในวิชาชีพครูและวิชาเอก รวมถึงมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะครุศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นจึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ในสังกัดเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้อิงฐานสมรรถนะได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ประกอบด้วย การมีความรู้ในวิชาเอก / มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ / มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู / สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ได้ อีกทั้งมีคุณลักษณะเป็น Smart Teachers โดยเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่าง (Role Model) ให้แก่ศิษย์”  
 
edu pkru 2 aug 2019 4
 
edu pkru 2 aug 2019 5
 
edu pkru 2 aug 2019 6
 
edu pkru 2 aug 2019 7
 
edu pkru 2 aug 2019 8
 
edu pkru 2 aug 2019 9
Read 365 times