วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 07:40

ม.ราชภัฏภูเก็ต ผนึกองค์ความรู้ วิสาหกิจชุมชนฯ พัฒนาการปลูกสกัดกัญชาและสมุนไพรเพื่อการแพทย์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 4 sep 2019 1
 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ต จัดพิธีลงนามบรรทุกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการปลูกและสกัดสารจากพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชา กัญชง กระท่อม รวมทั้งสมุนไพรชนิดอื่นๆ เพื่อการรักษาโรคและประโยชน์ทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต / ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / นพ.ณภัทร เพชรวีรชูวงศ์ ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ต และ ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ต ร่วมลงนาม ตลอดจน ผู้บริหาร และตัวแทนจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต  
 
pkru 4 sep 2019 2
 
pkru 4 sep 2019 3
 
สำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานมีประเด็น ดังต่อไปนี้ 1. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินการศึกษาวิจัย การปลูก เก็บเกี่ยว สกัดและแปรรูปกัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพรชนิดอื่นๆ เพื่อการรักษาโรคและประโยชน์ทางการแพทย์ / 2. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ต รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปลูก เก็บเกี่ยว สกัดและแปรรูปกัญชา กัญชง กระท่อม รวมถึงสมุนไพรชนิดอื่นๆ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ อบรม สัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต / และ 3. ม.ราชภัฏภูเก็ต รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและสถานที่ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการศึกษาวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการปลูก เก็บเกี่ยว สกัดและแปรรูปกัญชา กัญชง กระท่อม รวมถึงสมุนไพรชนิดอื่นๆ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ต ทั้งนี้การ MOU ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในด้านการวิจัยสมุนไพร และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตร ซึ่งการร่วมมือกับหน่วยงานที่มีฐานความรู้และเครือข่ายที่เข็มแข็งในด้านการพัฒนาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค จะสามารถช่วยเหลือและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ท้องถิ่น  
 
pkru 4 sep 2019 4
 
pkru 4 sep 2019 5
 
pkru 4 sep 2019 6
 
pkru 4 sep 2019 7
 
pkru 4 sep 2019 8
 
pkru 4 sep 2019 9
 
pkru 4 sep 2019 10
 
pkru 4 sep 2019 11
 
pkru 4 sep 2019 12
 
Read 942 times