วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 10:56

ม.ราชภัฏภูเก็ต – กรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือความร่วมมืองานบริการวิชาการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 5 aug 2019 1
 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ดร.ชาริณี กีรติโชติ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และ ดร.ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมหารือกับ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี และการให้บริการวิชาการและส่งเสริมผู้ประกอบ OTOP และ SME ในพื้นที่ภาคใต้อันดามัน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
pkru 5 aug 2019 2
 
pkru 5 aug 2019 3
 
สำหรับการประชุมหารือดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงาน เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความต้องการขยายงานบริการตามภารกิจ เช่น การทดสอบ สอบเทียบ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความเป็นเลิศในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งด้านการสอน การบริการวิชาการแก่ภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ งานบริการของกรมจึงสามารถส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทดสอบของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า นอกจากนี้ยังหารือถึงกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป
 
ภาพและข่าว : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
pkru 5 aug 2019 4
 
pkru 5 aug 2019 5
 
pkru 5 aug 2019 6
 
pkru 5 aug 2019 7
 
Read 433 times