วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2562 14:27

ม.ราชภัฏภูเก็ต ติวอาจารย์สร้างผลงานต่อยอดตำแหน่งทางวิชาการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

1

ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการบูรณาการการจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกัน และกิจกรรมการเขียนบทความวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ / ผศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ / ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ / รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร / รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ เป็นวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านการวิจัยและการขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมและเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณาจารย์ในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการอย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Read 512 times