วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 13:43

รปศ. สัมมนา “การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 8 nov 2018 1
 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนา “การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นางแสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru 8 nov 2018 2
 
pkru 8 nov 2018 3
 
นางแสงเดือน หังสวนัส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา ว่า “เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยกรณีตัวอย่างทางรัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานต่างๆ ในพื้นที่อันดามัน โดยมีการนำข้อค้นพบจากการศึกษามาปฏิบัติการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับหัวข้อในการสัมมนา ประกอบด้วย มาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลกรณีศึกษา จ.ภูเก็ต : ประเด็นเรืออับปางบริเวณเกาะเฮและพื้นที่ใกล้เคียง / การบริหารจัดการท่าเทียบเรือบ้านยามู / ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการป้องกันการก่อเหตุโจรกรรมยานพาหนะในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา รวมถึงมีการจัดนิทรรศการนำเสนอเค้าโครงวิจัยของนักศึกษา” รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าว
 
pkru 8 nov 2018 4
 
pkru 8 nov 2018 5
 
pkru 8 nov 2018 6
 
pkru 8 nov 2018 7
 
pkru 8 nov 2018 8
 
pkru 8 nov 2018 9
 
pkru 8 nov 2018 10
 
pkru 8 nov 2018 11
 
pkru 8 nov 2018 12
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 584 times