วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2562 12:59

วจก. จัดโครงการ “อบรมนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru accounting jul 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2562 ณ ห้อง LECTURE ROOM (19305) ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการอบรม “นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 68 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 
pkru accounting jul 2019 2
 
pkru accounting jul 2019 3
 
สำหรับการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหลายท่าน บรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษา ประกอบไปด้วย นายสุกิจ วรรณมณี และนางสาวจันทิมา นางทอง จาก บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี่ ทีม จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดภูเก็ต) บรรยาย หัวข้อ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) :การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Quickbook)” / นายชัยวัฒน์ วงศ์เพชรอติคุณ วิทยากรภาคเอกชน บรรยาย หัวข้อ “การเตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงานและเคล็ด (ไม่) ลับสู่ความสำเร็จ” / นางสุภาพร บุญแทน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บรรยาย หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับนักบัญชีอาเซียน” / นางสาวกาญจนา มุณีอุปถัมป์ นักวิชาการพาณิชย์ และนางปิยวรรณ กะระวะสูตร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ (กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) บรรยาย หัวข้อ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) : การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing” และนางปิยวรรณ กะระวะสูตร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ (กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) บรรยาย หัวข้อ” Update ความรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและงานบริการของกรม”
 
pkru accounting jul 2019 4
 
pkru accounting jul 2019 5
 
pkru accounting jul 2019 6
 
pkru accounting jul 2019 7
 
pkru accounting jul 2019 8
 
pkru accounting jul 2019 9
 
pkru accounting jul 2019 10
 
pkru accounting jul 2019 11
 
Read 339 times