วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 15:01

สอนภาษาต่างประเทศอย่างทันสมัยด้วย Active Learning

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru active learning jun 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจการต่างประเทศ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนภาษาต่างประเทศด้วยวิธี Active Learning” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ตลอดจน คณาจารย์ และครูจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Active Leaning ได้แก่ ศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้มเสน / ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ้นปฐมรัฐ / ผศ.ดร.ปริญยา มีสุข / ผศ.ปิยนุช จริงจิตร / ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล และ ดร.โอม สถิตยนาค 
 
pkru active learning jun 2019 2
 
pkru active learning jun 2019 3
 
สำหรับการอบรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้สอนภาษาต่างประเทศ ให้มีความรู้ และทักษะการสอนภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการที่ทันสมัย และเท่าทันพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ จึงได้อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนภาษาต่างประเทศด้วยวิธี Active Learning” ขึ้น เนื่องจากวิธีการสอนดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งย่อมส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนหลายประการ เช่น ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น มีทักษะการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น มีทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้น เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินงานบริการวิชาการในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพครู ซี่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย  
 
pkru active learning jun 2019 4
 
pkru active learning jun 2019 5
 
pkru active learning jun 2019 6
 
pkru active learning jun 2019 7
 
pkru active learning jun 2019 8
 
pkru active learning jun 2019 9
 
pkru active learning jun 2019 10
 
pkru active learning jun 2019 11
 
pkru active learning jun 2019 12
 
pkru active learning jun 2019 13
 
pkru active learning jun 2019 14
 
pkru active learning jun 2019 15
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 772 times Last modified on วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 15:18