วันอาทิตย์, 08 กรกฎาคม 2561 08:43

สารสนเทศศาสตร์ ส่งเสริมการอ่านเชิงคุณภาพ นักศึกษา กศน.พังงา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดร.อมรรัตน นาคะโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมการอ่านในศตวรรษที่ 21 และทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการบรรณารักษ์อาสา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับเด็กปฐมวัยให้รู้และเข้าใจงานเทคนิคของห้องสมุด ตลอดจนสามารถเรียนรู้วิธีการทำงานในการช่วยเหลือห้องสมุดได้ อีกทั้งเป็นการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในหลากหลายกลุ่ม เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์
 
2
 
3
 
4
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 805 times Last modified on วันอาทิตย์, 08 กรกฎาคม 2561 08:50