วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561 09:12

สนอ. ม.ราชภัฏภูเก็ต ติวเข้มการเขียนหนังสือราชการ เสริมศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru administration feb 2018 1
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด Workshop “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง สร้างสมรรถนะการเขียนหนังสือราชการสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ดีเพิ่มมากขึ้น มีผศ.ดร.อรไท  ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี  เป็นประธานเปิดการอบรม ร่วมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านการเขียนหนังสือราชการ จำนวนกว่า 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รุ่งรัตน์  ทองสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตลอดการอบรม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru administration feb 2018 2
 
pkru administration feb 2018 3
 
รักษาการอธิการบดี กล่าวให้ความเห็นว่า “การติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรนั้น อาศัยการสื่อสารในรูปแบบของการทำหนังสืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นทางการ ดังนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบและประเภทของหนังสือ การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ ตลอดจนเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เนื่องจากประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมา ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพราะนอกจากจะทำให้หนังสือราชการถูกจัดส่งถึงหน่วยงานผู้รับและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหนังสือราชการแล้วนั้น หนังสือราชการที่ดียังจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ส่งไปยังผู้รับผ่านหนังสือราชการนั้นด้วยเช่นกัน เหล่านี้เป็นการสร้างศักยภาพของการทำหนังสือราชการเพื่อการสื่อสารที่เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งหากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานได้ดังกล่าวมาข้างต้น นับว่าเป็นมืออาชีพ ท้ายที่สุดจะส่งผลต่อการดำเนินงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในภาพรวมของทุกองค์กร” 
 
pkru administration feb 2018 4
 
pkru administration feb 2018 5
 
pkru administration feb 2018 6
 
pkru administration feb 2018 7
 
pkru administration feb 2018 8
 
pkru administration feb 2018 9
 
pkru administration feb 2018 10
 
pkru administration feb 2018 11
 
pkru administration feb 2018 12
 
pkru administration feb 2018 13
 
pkru administration feb 2018 14
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1150 times