วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:05

ราชภัฏภูเก็ต กวาดรางวัลแข่งทักษะวิชาการและวิชาชีพ “เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru agriculture awards feb 2018 1
 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมนำพา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 16 สถาบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการแข่งขันหลายรายการ เช่น การประกวดแผนธุรกิจเกษตร การประกวดนวัตกรรมอาหาร การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตร การตอบปัญหาทางวิชาการ (ด้านพืชศาสตร์ ด้านสัตวศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร ด้านประมง ด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์) การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร (แข่งขันการแพ็คถุงปลา การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง แข่งขันสะบัดแส้ เกมส์ทดสอบทักษะทางประสาทสัมผัส) และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในการนี้มีนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล จากประเภทการแข่งขันต่างๆ ดังนี้
 
pkru agriculture awards feb 2018 2
 
pkru agriculture awards feb 2018 3
 
pkru agriculture awards feb 2018 4
 
นางสาวปิยาภรณ์ คล้ายคำ และนายฮัมดี ฮารีหม๊ะ  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทักษะการเกษตร : การแข่งขันแพ็คถุงปลา / นางสาวศศิโฉม ปลอดภัย นางสาวณัฐวดี มาดา นางสาวกมลวรรณ หยงสตาร์ และนายสิทธา ตวงสิน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแผนธุรกิจเกษตร / นายณรงค์ กิจปกรณ์สันติ นางสาวนฤมล โนนสว่าง และนางสาวพนิดา แดงงาม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตร / นางสาวตรีรัตน์ สำเภา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัล POPULAR VOTE การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ที่เกิดจากคุณภาพการบ่มเพาะทางวิชาการและทักษะอาชีพให้กับนักศึกษา
 
pkru agriculture awards feb 2018 5
 
pkru agriculture awards feb 2018 6
 
pkru agriculture awards feb 2018 7 
 
pkru agriculture awards feb 2018 8
 
pkru agriculture awards feb 2018 9
 
pkru agriculture awards feb 2018 10
 
pkru agriculture awards feb 2018 11
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1326 times