วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 10:39

แสดงความยินดี “ผศ.ดร.ดวงใจ พานิชเจริญกิจ”

Written by
Rate this item
(6 votes)
ผศ.ดร.ดวงใจ พานิชเจริญกิจ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงใจ พานิชเจริญกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ผศ.ดร.ดวงใจ พานิชเจริญกิจ กล่าวถึงความสำเร็จดังกล่าวว่า “ผลงานวิชาการ เป็นสิ่งสำคัญของหน้าที่อาจารย์ โดยเฉพาะการทำ ผศ. เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้สอน ในด้านการถ่ายทอดบทเรียนวิชาการ การนำเสนอตำรา เอกสารประกอบการสอน ซึ่งกลั่นกรองจากการค้นคว้าวิจัย การถอดบทเรียนการเรียนรู้ในห้องเรียน นำมาบูรณาการแนวคิดเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อการศึกษายุคใหม่
 
สำหรับผลงานที่นำเสนอเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในครั้งนี้ เป็นผลงานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทำให้เข้าใจถึงบริบทต่างๆ ในด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ การบริหารจัดการเพื่อสาธารณะ โดยเฉพาะหัวข้อ “การปกครองท้องถิ่นไทย” เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของประชาชน โดยกระบวนการที่นำเสนอผ่านผลงานเป็นการนำเอาแนวความคิดวิธีการปกครองท้องถิ่นในยุคสมัยใหม่อ้างอิงจากระบบในประเทศไทยและต่างประเทศ มาสอดประสานแนวคิด การบริหารจัดการ และเปรียบเทียบมุมมองการปกครอง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดงานวิจัย การใช้ประโยชน์ของท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการนำไปสอดแทรกในบทเรียนสำหรับนักศึกษาต่อไป”
 
ผศ.คนเก่งจากสาขา รปศ. ผู้คร่ำหวอดในวงการเอกชนก่อนที่จะผันตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้ฝากข้อคิดในการทำงานวิชาการอย่างมุมานะตลอดหลายปีที่ผ่านมาแก่อาจารย์รุ่นน้องและนักศึกษาว่า “อย่าบอกตัวเองว่าไม่มีวันทำได้ แต่จงเชื่อมั่นในตัวเอง ว่าไม่มีสิ่งใดเกินความสามารถถ้าคิดที่จะทำ” 
Read 1144 times