วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562 12:40

PKRU พร้อมจับมือ PSU พัฒนาวิชาการและวิจัยเพื่อท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pkru psu aug 2019 1

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และผู้บริหาร เพื่อพบปะหารือถึงแนวทางความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา PKRU และ PSU มีการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ โดย PKRU มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่น ในส่วนของ PSU นั้น มีการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และผลงานบริการวิชาการในด้าน ภาษา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และด้านเทคโนโลยี จึงเป็นที่มาในการหารือดังกล่าว ในการนี้ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และคณะผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้เห็นพ้องถึงแนวทางการพัฒนากรอบความร่วมมือที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ ในประเด็น การจัดการศึกษาร่วมกัน การวิจัยและพัฒนาที่เชื่อมโยงสิทธิบัตร องค์ความรู้ และฐานข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนการจัดโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในมิติที่หลากหลายขึ้น

pkru psu aug 2019 2

pkru psu aug 2019 3

pkru psu aug 2019 4

pkru psu aug 2019 5

pkru psu aug 2019 6

pkru psu aug 2019 7

pkru psu aug 2019 8

pkru psu aug 2019 9

pkru psu aug 2019 10

pkru psu aug 2019 11

pkru psu aug 2019 12

pkru psu aug 2019 13

pkru psu aug 2019 14

pkru psu aug 2019 15

Read 275 times