วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 10:04

สำนักวิทยฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ตื่นตัวปัญหาโลกร้อน ส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว Library : Care the Bear

Written by
Rate this item
(0 votes)
pkru care the bear may 2019 1
 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เทศบาลนครภูเก็ต และเครือข่าย จัดการแถลงข่าวและอบรมในโครงการ Library : Care the Bear โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตันฑัยย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางลัดดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru care the bear may 2019 2
 
pkru care the bear may 2019 3
 
pkru care the bear may 2019 4
 
ดร.บุญศุภภะ ตันฑัยย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า “ปัจจุบันภาคธุรกิจและภาคสังคมต่างเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สูงเป็นอันดับ 21 ของโลกโดยที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อมสังคม จึงริเริ่มโครงการ Care the Bear ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปัญหาโลกร้อนด้วยการจัด Eco Event เป็นการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของภาคตลาดทุนในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน นอกเหนือจากกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กร เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
pkru care the bear may 2019 5
 
pkru care the bear may 2019 6
 
ในการนี้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปุถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร ตระหนักความสำคัญของการลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming) โดยได้จัดทำมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกว่า 51 แห่ง ร่วมเป็นสมาชิก ดังนั้นการจัดทำโครงการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานพันธมิตร จึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยการสร้างปลูกจิตสำนึก และปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดภาวะโลกร้อนให้กับเยาวชน และดำเนินการคัดเลือกห้องสมุดต้นแบบที่มีการดำเนินการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน เป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และของโลกต่อไป”
 
pkru care the bear may 2019 7
 
pkru care the bear may 2019 8
 
pkru care the bear may 2019 9
 
pkru care the bear may 2019 10
 
pkru care the bear may 2019 11
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 353 times