วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 08:29

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีฯ จัดอบรมมาตรฐานความปลอดภัยผู้ประกอบการอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชน-สินค้า OTOP

Written by
Rate this item
(0 votes)
pkru chemical labs mar 2019 1
 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม แคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของวัตถุดิบและผู้ประกอบการอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชน-สินค้า OTOP หลักสูตร “สานฝันผู้ประกอบการ จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา สู่สินค้า OTOP ” ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชน-สิ้นค้า OTOP เข้าร่วม
 
pkru chemical labs mar 2019 2
 
pkru chemical labs mar 2019 3
 
ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กล่าวว่า โครงการตรวจสอบมาตรฐานดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากหลักสูตร สัมมนาทักษะตามหลักเกณฑ์ Primary GMP” ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานและลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์เพื่อช่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ชุมชน-สินค้า OTOP ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้มีข้อเสนอแนะขอให้ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการขอขึ้นทะเบียนสิ้นค้า OTOP ในอนาคต โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในการให้ความช่วยเหลือ ตรวจสอบและทดสอบมาตรฐานสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภูเก็ตในการเสริมสร้างความเข้มแข้ง สร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาสินค้าชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสินค้าให้มีคุณภาพและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกับการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา การเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา การจัดทำฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่ถูกต้อง และการใช้โปรแกรมสารสนเทศในการขออนุญาตการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดยได้รับเกียรติจาก นายสมนึก ฮาเล็ม และคุณหนึ่งฤทัย ธิติจรัสชัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้”
 
pkru chemical labs mar 2019 4
 
pkru chemical labs mar 2019 5
 
pkru chemical labs mar 2019 6
 
pkru chemical labs mar 2019 7
 
pkru chemical labs mar 2019 8
 
pkru chemical labs mar 2019 9
 
pkru chemical labs mar 2019 10
 
pkru chemical labs mar 2019 11
 
pkru chemical labs mar 2019 12
 
pkru chemical labs mar 2019 13
 
pkru chemical labs mar 2019 14
 
pkru chemical labs mar 2019 15
 
pkru chemical labs mar 2019 16
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 390 times