วันอาทิตย์, 16 ธันวาคม 2561 13:02

พัฒนาชุมชน ดึง กูรู ร่วมถก “รวมพลังสะท้อนคิด เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์”

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF6416

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาโครงการ “สอนบูรณาการสัมมนางานพัฒนาชุมชน” ภายใต้ชื่อ “รวมพลังสะท้อนคิด เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์” โดยมี นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว ประธานจัดโครงการฯ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องสัมมนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสนธยา คงทิพย์ ตัวแทนจากชุมชนบ้านบางเทา นายสุภโรจน์ ทรงยศ ประธานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก ตัวแทนจากชุมชนบ้านม่าหนิก นายกิตติ อินทรกุล จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ภูเก็ต และนายนิรันดร์ หาญทะเล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชนให้กับคณาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบ

DSCF6417

DSCF6422

DSCF6424

DSCF6426

DSCF6430

 

ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว ประธานจัดโครงการฯ กล่าวว่า “การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติในพื้นที่จริงของนักศึกษา ที่เรียน ในรายวิชา “สอนบูรณาการสัมมนางานพัฒนาชุมชน” ดังนั้นทางสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสัมมนานี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาได้รับทราบถึงสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนก่อนการลงพื้นที่ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางสังคมเชิงบูรณาการ เพื่อปฏิบัติการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และนำไปสู่การสะท้อนกลับของข้อมูลแก่ชุมชน โดยชุมชนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาชุมชนให้ตรงกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชนต่อไปในอนาคต” ประธานจัดโครงการฯ กล่าว.

DSCF6435

DSCF6439

DSCF6451

DSCF6458

 

ด้านนายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดสัมมนาตามโครงการ “สอนบูรณาการสัมมนางานพัฒนาชุมชน” ภายใต้ชื่อ “รวมพลังสะท้อนคิด เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์” นับเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้ ทั้งนี้เพื่อจะได้องค์ความรู้จากผู้นำชุมชน (Social lab) และหน่วยงานภาครัฐซึ่งทำงานกับชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งทุกท่านจะได้มาสะท้อนสภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชนและผู้ที่ทำงานกับชุมชนจริง ๆ จะทำให้นักศึกษาสามารถนำประเด็นปัญหาที่ชุมชนต้องการไปสู่การศึกษาค้นหาคำตอบ โดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนของนักศึกษา (Social lab)  เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนต่อไป นอกจากนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคน เนื่องจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นสาขาที่เน้นการดำเนินงานกับชุมชนท้องถิ่นในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าว.

DSCF6471

DSCF6472

DSCF6477

DSCF6479

Read 564 times