วันศุกร์, 11 มกราคม 2562 15:07

“แม่น้ำ 5 สายมาบรรจบ” ผลักดัน ม.ราชภัฏภูเก็ต สู่องค์กรแห่งการศึกษายุคใหม่

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru council 10 jan 2019 1
 
pkru council 10 jan 2019 2
 
pkru council 10 jan 2019 3
 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แม่น้ำ 5 สาย” โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต 
 
pkru council 10 jan 2019 4
 
pkru council 10 jan 2019 5
 
pkru council 10 jan 2019 6
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามวาระการบริหารงาน จึงมีการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงาน ทิศทางการพัฒนาองค์กร ตลอดจนระบบและกลไกในการบริหารจัดการตามแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ การชี้แจงรูปแบบการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองจากการทำงานทั้งด้านการศึกษา การท่องเที่ยว สังคม ฯลฯ (จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ) ตลอดจนเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการชุดต่างๆ และมีการทำงานร่วมกันอย่างแนบแน่นนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำตามปณิธานของทุกฝ่าย”
 
pkru council 10 jan 2019 7
 
pkru council 10 jan 2019 8
 
ทางด้าน ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ขอชื่นชมในเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการชี้แจงแนวนโยบายการบริหารงาน ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนรายงานระบบและกลไกในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งถือเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหาร และเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง เชื่อมั่นว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการแม่น้ำ 5 สาย ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแนวทาง ตลอดถึงทิศทางการดำเนินงานที่ดี ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ รวมทั้งการประชุมในครั้งนี้ยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่พร้อมจะทำงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี”
 
pkru council 10 jan 2019 9
 
pkru council 10 jan 2019 10
 
pkru council 10 jan 2019 11
 
pkru council 10 jan 2019 12
 
pkru council 10 jan 2019 13
 
pkru council 10 jan 2019 14
 
pkru council 10 jan 2019 15
 
pkru council 10 jan 2019 16
 
pkru council 10 jan 2019 17
 
pkru council 10 jan 2019 18
 
pkru council 10 jan 2019 19
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 529 times