วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562 12:53

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมพระราชพิธีฯ สร้างมาตรฐานงานพิธีการท้องถิ่นถูกต้องตามแบบแผนประเพณี

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru culture ceremony workshop 2019 1
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรม จ.ภูเก็ต ตลอดจน ตัวแทนส่วนราชการ ภาคเอกชน บุคลากร นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา เจริญพร เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (ระดับ 7) กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง พร้อมด้วยวิทยากรจากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ สาธิต อภิปราย และตอบข้อซักถาม 
 
pkru culture ceremony workshop 2019 2
 
pkru culture ceremony workshop 2019 3
 
pkru culture ceremony workshop 2019 4
 
นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรม จ.ภูเก็ต กล่าวว่า “สืบเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และวัดต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านพิธีการที่ถูกต้อง ในการประกอบพิธี งานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี เช่น วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญทางศาสนา สำนักงานวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต จึงได้ร่วมกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานด้าน พระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนใน จ.ภูเก็ต โดยมี วัด มัสยิด และโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนประเพณี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่น มีศาสนพิธีกร เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานพิธีที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ เป็นแบบแผนประเพณีในรูปแบบเดียวกัน”
 
pkru culture ceremony workshop 2019 5
 
pkru culture ceremony workshop 2019 6
 
pkru culture ceremony workshop 2019 7
 
pkru culture ceremony workshop 2019 8
 
pkru culture ceremony workshop 2019 9
 
pkru culture ceremony workshop 2019 10
 
pkru culture ceremony workshop 2019 11
 
pkru culture ceremony workshop 2019 12
 
pkru culture ceremony workshop 2019 13
 
pkru culture ceremony workshop 2019 14
 
pkru culture ceremony workshop 2019 15
 
pkru culture ceremony workshop 2019 16
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 516 times