วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 08:59

ราชภัฏภูเก็ต จัด “สอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจำปี 2560”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเพชรภูมิภัฏ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2560 โดยมี พระมหาเรียน รตตฺโน ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง สังกัดวัดวิชิตสังฆาราม ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม
 
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
 
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
 
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
 
ทั้งนี้การสอบธรรมศึกษา สนามหลวงนั้น เป็นการส่งเสริมบทบาทของสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาควบคู่กัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และความเข้าใจอันดี ทางพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชน ในการนำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจนำมาใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้ร่วมกับวัดวิชิตสังฆาราม จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวงขึ้น มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสอบทั้งสิ้น 634 คน แบ่งออกเป็นการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 430 คน ธรรมศึกษาชั้นโท 162 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก 42 คน โดยทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าสอบตระหนัก และยอมรับในคุณค่าของการเรียนธรรมศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ในการนำหลักธรรมไปปฏิบัติตามในชีวิตประจำวัน ตลอดจนน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประพฤติตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น
 
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
 
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
 
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
 
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
 
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
 
ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 817 times Last modified on วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 09:20