วันจันทร์, 10 กันยายน 2561 14:37

สภาการศึกษา ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ม.ราชภัฏภูเก็ต ตามพระราโชบาย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru education showcase sep 2018 1
 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านประเมินผลการศึกษา นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ และคณะ ในโอกาสติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนท์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru education showcase sep 2018 2
 
pkru education showcase sep 2018 3
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จัดตั้งขึ้นเป็นเวลา 47 ปี ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  และบัณฑิตศึกษา สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางบริบท สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตามปรัชญาในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวิสัยทัศน์สำคัญ คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ ตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคม เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
 
pkru education showcase sep 2018 4
 
pkru education showcase sep 2018 5
 
การมาติดตามผลการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งสอดคล้องตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของคณะอนุกรรมการฯในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และชี้แนวทางอันเป็นประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ จากพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เป็นสิริมงคลแก่ชาวราชภัฏทั่วประเทศ ความว่า ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประโยชน์กับประชาชน ต่อภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างจริงจัง ในเรื่องการดำรงชีวิต ความรู้ทั่วไป และที่สำคัญคือ ผลิตคนดีที่เห็นแก่ประโยชน์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์ และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศ ถ้าหากตั้งใจร่วมกัน ก็จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก
 
pkru education showcase sep 2018 6
 
pkru education showcase sep 2018 7
 
pkru education showcase sep 2018 8
 
จากพระราชดำรัสดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้สนองพระราโชบายด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีความมุ่งมั่นในพันธกิจหลักเพื่อการศึกษา สร้างบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นในการผลิตครู ผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม รวมทั้งทรัพยากรบุคคลในองค์ความรู้ที่หลากหลาย ให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันไป สมดังพระราโชบายที่ทรงมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น คนของพระราชา แห่งแห่งแผ่นดิน อย่างสมภาคภูมิ”   
 
pkru education showcase sep 2018 9
 
pkru education showcase sep 2018 10
 
pkru education showcase sep 2018 11
 
pkru education showcase sep 2018 12
 
pkru education showcase sep 2018 13
 
pkru education showcase sep 2018 14
 
pkru education showcase sep 2018 15
 
pkru education showcase sep 2018 16
 
pkru education showcase sep 2018 17
                               
pkru education showcase sep 2018 18
 
pkru education showcase sep 2018 19
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 987 times