วันอาทิตย์, 09 มิถุนายน 2562 11:37

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “อบรมการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารมหาวิทยาลัยในยุค 4.0”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru executive course jun 2019 1
 
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้นำและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0” Executive Leader Development Program หลักสูตร 9 วัน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานรุ่นที่ 1  ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยได้เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและประธาน Chira Academy และคณะเป็นวิทยาการถ่ายองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานยุคใหม่
 
pkru executive course jun 2019 2
 
pkru executive course jun 2019 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “ด้วยผลกระทบของโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีซึ่งนำมาสู่กระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและสังคมซึ่งกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน และบางครั้งมิอาจคาดเดาได้เป็นเหตุให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารงานและการบริหารคนให้มีความเป็นเลิศ มุ่งสู่ความมีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและก้าวหน้าได้ในยุค Disruptive ทำให้องค์กรทุกๆองค์กร ต้องตื่นตัวและต้องพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตที่รวดเร็ว หากแต่จะต้องอาศัยหัวใจหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กร คือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และจะต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม กว่า 40 ปี ของการดำเนินงานภายใต้ปรัชญา ‘มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม’ และด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า ‘มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและ’วิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม’
 
pkru executive course jun 2019 4
 
pkru executive course jun 2019 5
 
pkru executive course jun 2019 6
 
อย่างไรก็ดี แม้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะมีการพัฒนาในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา แต่สิ่งสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตระหนัก พยายามวางแผน กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จ คือ การพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ เพราะ 'ทุนมนุษย์เป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศขององค์กร' และจะต้องทำอย่างมียุทธศาสตร์ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้จัดอบรมหลักสูตร 'การพัฒนาผู้นำและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0' Executive Leader Development Program หลักสูตร 9 วัน โดย Chira Academy ซึ่งเป๋นหลักสูตรการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์และคำปรึกษาสำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีทัศนคติในการทำงานเชิงรุกและเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเข้าใจในประเด็นท้าทายและวิกฤตต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ การเพิ่มความสามรถในการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าใหม่ๆ ให้แก่องค์กรและสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นและสังคมที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศแบบยั่งยืน” อธิการบดี กล่าว
 
pkru executive course jun 2019 7
 
pkru executive course jun 2019 8
 
pkru executive course jun 2019 9
 
pkru executive course jun 2019 10
 
pkru executive course jun 2019 11
 
pkru executive course jun 2019 12
 
pkru executive course jun 2019 13
 
pkru executive course jun 2019 14
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 533 times