วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561 12:43

กองกลาง จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru financial may 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 งานการเงิน บัญชี และรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน” โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบการจัดหารายได้ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารครุเฉลิมรัช 
 
pkru financial may 2018 2
 
pkru financial may 2018 3
 
ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ กล่าวถึงความสำคัญในการอบรมดังกล่าวว่า “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการก็จะทำให้การเบิกจ่านเงินไม่เป็นไปตามข้อบังคับของทางราชการ ดังนั้นกระบวนการตรวจสอบการเบิกจ่ายจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะควบคุมและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการอบรมเตรียมความพร้อม เสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเข้าใจขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ทุกส่วนราชการบริหารจัดการทางการเงิน โปร่งใส มีความถูกต้อง และสามารถตอบสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล” ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กล่าว
 
pkru financial may 2018 4
 
pkru financial may 2018 5
 
pkru financial may 2018 6
 
pkru financial may 2018 7
 
pkru financial may 2018 8
 
pkru financial may 2018 9
 
pkru financial may 2018 10
 
pkru financial may 2018 11
 
pkru financial may 2018 12
 
pkru financial may 2018 13
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1080 times