วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561 09:49

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา สอนชาวบ้านทำผ้ามัดย้อมจากทรัพยากรท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ จิตอาสา พัฒนาชุมชน ร่วมกับชุมชนบ้านสามช่องใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมี ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรกระบวนการ ภายใต้กิจกรรม “การพัฒนาเทคนิคการมัดย้อมจากสีธรรมชาติและทรัพยากรภายในชุมชน” โดยใช้นวัตกรรมการดูดซับสีจากน้ำทะเล ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการมัดย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มให้เป็นนวัตกรรมชุมชนซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สร้างความแตกต่าง และมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชน มีอาชีพที่มั่นคง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแบบบูรณาการ สำหรับที่มาของการจัดโครงการในครั้งนี้ด้วยสาขาวิชามีการจัดให้มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือสังคมได้ และตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีความยั่งยืน 
 
ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 
ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
         
ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว กล่าวถึงที่มาในการจัดกิจกรรมว่า “จากที่ นายวิทวัส อันตาผลผู้นำชุมชนบ้านสามช่องใต้ ประสานงานขอความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยจึงได้วางแผนการทำงาน และประสานความร่วมมือจากสาขาวิชา และนักศึกษาเพื่อศึกษาพื้นที่ ทำการออกสำรวจพื้นที่ และความต้องการ จึงได้ตกลงร่วมกันว่าจะจัดทำโครงการการพัฒนาเทคนิคการมัดย้อมจากสีธรรมชาติเพื่อชุมชนบ้านสามช่องใต้ จ.พังงา โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินการ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการหรือการทำงานเป็นทีม และสอดรับกับแนวคิดมหาวิทยาลัยท้องถิ่นรับผิดชอบสังคมและชุมชน University Social Responsability (USR) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นโครงการนำร่องและในอนาคตคงจะมีโครงการพัฒนาชุมชนในรูปแบบ USR ลงไปช่วยเหลือให้กลุ่มชุมชนบ้านสามช่องใต้ และชุมชนอื่นๆ ในเขตอันดามันให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเป็นฐานการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนต่อไป”
 
ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 
ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 
ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 
ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 
 
ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 
ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 
ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 2190 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561 12:40