วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 12:57

สารสนเทศฯ พัฒนายุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนยุค 4.0

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
ระหว่างวันที่ 3–5 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการมนุษยศาสตร์เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน (ต่อเนื่องปีที่ 4) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนยุค 4.0” ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุด และจัดบรรยากาศห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินงานโดยคณาจารย์และนักศึกษา สทศ.58 และสทศ.59 
 
2
 
3
 
สำหรับกิจกรรมบริการวิชาการในครั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง แนวคิดการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี ยุค 4.0 โดย ดร.อมรรัตน นาคะโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ การปฏิบัติการคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด / กิจกรรมฐานความรู้ การเตรียมหนังสือและการลงทะเบียนหนังสือ / การจัดหมวดหมู่หนังสือ / การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตอน ปาเต๊ะเพ้นท์ / การปฏิบัติการจัดห้องสมุดตามแนวห้องสมุด 3 ดี และห้องสมุดมีชีวิต ทั้งนี้การดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งเป็นคลังปัญญาชั้นเลิศ 
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
Read 947 times