วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2560 13:34

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต ประจำปี 2560

Written by
Rate this item
(1 Vote)
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 ระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวน 2,054 คน โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามแนวพระราชดำริ ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่ชุมชน ให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเติบโตสู่แนวทางความยั่งยืน จนได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นฐานราก ประเภทการเงินชุมชน ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกายพื้นถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะให้มีคุณค่าและมีความหลากหลาย ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการดำเนินงานบริการวิชาการในศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนของนักศึกษาทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญและเป็นที่พึ่งพาให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
 
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1631 times