วันจันทร์, 09 กันยายน 2562 11:11

ถ่ายทอดเทคนิคการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru academic 6 sep 2019 1
 
pkru academic 6 sep 2019 2
 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 งานกิจการต่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคล็ด (ไม่) ลับการทำและการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานการนำเสนอผลงานวิชาการเผยแพร่ออกสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างเป็นที่ประจักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดเทคนิคและร่วมเวิร์คชอปฝึกปฏิบัติ
 
pkru academic 6 sep 2019 3
 
pkru academic 6 sep 2019 4
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการว่า “ในสภาวะที่มีการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาและการรับมือกับความท้าทายในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และการศึกษารูปแบบพิเศษ เช่น หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย ประเด็นหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นปัจจัยส่งเสริมในการดำเนินงานตามพันธกิจ คือการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงสามารถนำเสนอสู่เวทีวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เนื่องจากการเผยแพร่ในระดับดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพโดยรวมในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญดังจึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติในระดับผู้เชี่ยวชาญ ร่วมถ่ายทอด ให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการให้บรรลุตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยวางไว้อย่างสำเร็จ” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าว
 
pkru academic 6 sep 2019 5
 
pkru academic 6 sep 2019 6
 
pkru academic 6 sep 2019 7
 
pkru academic 6 sep 2019 8
 
 
Read 591 times