วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562 14:51

ม.ราชภัฏภูเก็ต โฟกัสมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 พัฒนางานบริการท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru chemical lab 11 jun 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2562 ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ห้องประชุมอาคารเพชรภูมิภัฏ ในการนี้มี ดร.ชาริณี กีรติโชติ และ ดร.ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล ผู้เชี่ยวชาญและผู้ตรวจรับรองระบบจากองค์กร JAS-ANZ เป็นวิทยากร
 
pkru chemical lab 11 jun 2019 2
 
pkru chemical lab 11 jun 2019 3
 
pkru chemical lab 11 jun 2019 4
 
สำหรับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เป็นระบบที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีคุณภาพ ในการตรวจและทดสอบ มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง รวมถึงการรักษาความลับของผลการทดสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ ทางศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการออกแบบระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 นำไปสู่การพัฒนาศูนย์ฯ และบุคลากรเพื่อให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพแก่ท้องถิ่นต่อไป
 
pkru chemical lab 11 jun 2019 5
 
pkru chemical lab 11 jun 2019 6
 
pkru chemical lab 11 jun 2019 7
 
pkru chemical lab 11 jun 2019 8
 
pkru chemical lab 11 jun 2019 9
 
pkru chemical lab 11 jun 2019 10
 
pkru chemical lab 11 jun 2019 11
 
pkru chemical lab 11 jun 2019 12
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 466 times