วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562 08:52

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 17 jul 2019 1
 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 20 ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน บุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ดร.ชาริณี กีรติโชติ และ ดร.ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล ผู้เชี่ยวชาญและผู้ตรวจรับรองระบบจากองค์กร JAS-ANZ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ในโครงการยื่นขอการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ครั้งที่ 1) 
 
pkru 17 jul 2019 2
 
ในการนี้คณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมหารือในประเด็นที่สำคัญในการยื่นขอ ISO 9001:2015 ประกอบด้วย การกำหนดบริบทขององค์กร / การกำหนดขอบข่ายการรับรองและระบบริหารด้านคุณภาพขององค์กร / บทบาทผู้นำองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ / การกำหนดนโยบายด้านคุณภาพและการมุ่งเน้นลูกค้า / การกำหนดและการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส / การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและแผนการดำเนินการ / การจัดการทรัพยากร ด้านบุคลากร อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการแก่ท้องถิ่นโดยเฉพาะการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ในชุมชน ซึ่งถือเป็นสินค้าที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
 
pkru 17 jul 2019 3
 
pkru 17 jul 2019 4
 
pkru 17 jul 2019 5
 
pkru 17 jul 2019 6
 
pkru 17 jul 2019 7
Read 600 times