วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561 08:47

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนา คกก.ส่งเสริมกิจการ ม.ทั่วประเทศ หวังขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru meeting oct 2018 1
 
pkru meeting oct 2018 2
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายเรวัต อารีรอบ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ ตลอดจน ผู้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru meeting oct 2018 3
 
pkru meeting oct 2018 4
 
pkru meeting oct 2018 5
 
นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า “คณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่่งเสริมกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้แล้ว การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุนี้จึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ การจัดการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน ผลงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการส่งเสริมฯ การจัดงานในครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง โดย ศ.กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีรนันท์ / การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย รศ.ดร. วิศณุ ทรัพย์สมพล และ / มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพันธุ์ รวมถึงยังมีการจัดการประชุมแนวทางการจัดตั้งที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ และการประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย ในการนี้เชื่อมั่นว่าการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทส และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย” ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว
 
pkru meeting oct 2018 6
 
pkru meeting oct 2018 7
 
pkru meeting oct 2018 8
 
pkru meeting oct 2018 9
 
pkru meeting oct 2018 10
 
pkru meeting oct 2018 11
 
pkru meeting oct 2018 12
 
pkru meeting oct 2018 13
 
pkru meeting oct 2018 14
 
pkru meeting oct 2018 15
 
pkru meeting oct 2018 16
 
pkru meeting oct 2018 17
 
pkru meeting oct 2018 18
 
pkru meeting oct 2018 19
 
pkru meeting oct 2018 20
 
pkru meeting oct 2018 21
 
pkru meeting oct 2018 22
 
pkru meeting oct 2018 23
 
pkru meeting oct 2018 24
 
pkru meeting oct 2018 25
 
pkru meeting oct 2018 26
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 754 times