วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561 10:29

สนอ.รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru mind set course for officer may 2018 1
 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สนง.อธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างระบบการพัฒนาบุคลากร เป็นวิทยากรตลอดการอบรม
 
pkru mind set course for officer may 2018 2
 
pkru mind set course for officer may 2018 3
 
pkru mind set course for officer may 2018 4
 
นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ กล่าวถึงที่มาของการจัดอบรมว่า “โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นด้วยความมุ่งหวังของผู้บริหารที่ต้องการนำพาองค์กรสู่การพัฒนาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร ให้บุคคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการทำงาน รวมถึงเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จที่จะทำให้องค์กรมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจแนวคิดในการจัดองค์กรนำไปสู่การสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน เสริมสร้างความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรตามนโยบาย ‘คนสำราญ งานสำเร็จ’ และเพื่อให้ทราบถึงปัญญา อุปสรรค ของการดำเนินงาน ตลอดจนสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปสู่การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” รักษาการ ผอ.สนอ.กล่าว
 
pkru mind set course for officer may 2018 5
 
pkru mind set course for officer may 2018 7
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวถึงความคาดหวังจากการอบรมว่า “ผู้บริหารต้องการสร้างเครื่องมือและคู่มือในการทำงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน วัดผลได้ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนจำเป็นต้องมีกระบวนการคิด Mind Set แบบเฉพาะตัว เพราะงานบริการเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และส่งผลต่อภาพลักษณ์รวมถึงความเชื่อมั่นที่ผู้รับบริการมีต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างเป็นเลิศ จึงเป็นนโยบายหลักของคณะผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งนอกจากการปรับปรุงคุณภาพการทำงานแล้ว ผู้บริหารยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในสายงาน ซึ่งกลไกในลักษณะนี้หากประสบความสำเร็จ องค์กรย่อมมีความก้าวหน้าและพร้อมรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว 
 
pkru mind set course for officer may 2018 8
 
pkru mind set course for officer may 2018 9
 
pkru mind set course for officer may 2018 10
 
pkru mind set course for officer may 2018 11
 
pkru mind set course for officer may 2018 12
 
pkru mind set course for officer may 2018 13
 
pkru mind set course for officer may 2018 14
 
pkru mind set course for officer may 2018 15
 
pkru mind set course for officer may 2018 16
 
pkru mind set course for officer may 2018 17
 

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 587 times Last modified on วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561 10:44