วันอังคาร, 12 มีนาคม 2562 10:06

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สร้างบุคลากรพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru mou 8 mar2019 1
 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง “การสร้างและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายวิชัย นะสุวรรณโณ ผู้อำนวยการภาคสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ นายพงศภัค เอียบสกุล  ตัวแทนสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต) นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต  นางวารุณี สกุลรัตนธารา ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและร่วมเป็นสักขีพยาน
 
pkru mou 8 mar2019 2
 
pkru mou 8 mar2019 3
 
pkru mou 8 mar2019 4
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันเป็นเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ กับหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ  เพื่อที่จะสร้างและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนา ฝึกอบรม บริหารงานวิจัย การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ หรืออื่น ๆ อันเป็นการให้บริการวิชาการ ตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการสร้างมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและท้องถิ่น” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าว
 
pkru mou 8 mar2019 5
 
pkru mou 8 mar2019 6
 
pkru mou 8 mar2019 7
 
pkru mou 8 mar2019 8
 
pkru mou 8 mar2019 9
 
pkru mou 8 mar2019 10
 
pkru mou 8 mar2019 11
 
pkru mou 8 mar2019 12
 
pkru mou 8 mar2019 13
 
pkru mou 8 mar2019 14
 
pkru mou 8 mar2019 15
 
pkru mou 8 mar2019 16
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 477 times