วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562 09:28

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thai music pkru jun 2019 1
 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทย ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.อัครวัฒน์ สิงห์ชู รองประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา ดร.ณัชพล หะหวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ผู้จัดโครงการ) ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรในแวดวงดนตรีไทย เข้าร่วมประกอบพิธี ณ โรงละครนาฏศิลป์  ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.วิเชียร อ่อนละมูล เป็นผู้ดำเนินการประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในครั้งนี้
 
thai music pkru jun 2019 2
 
thai music pkru jun 2019 3
 
ผศ.อัครวัฒน์ สิงห์ชู กล่าวว่า “สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานผลิตบุคลากรที่ปฏิบัติการสอนดนตรีในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่มีมาช้านาน ประกอบกับเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคลากรทุกหน่วยงานที่มีความสนใจด้านดนตรีไทยในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบรมครูด้านดนตรีไทย อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติในแขนงดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการดำเนินงานเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย”
 
thai music pkru jun 2019 4
 
thai music pkru jun 2019 5
 
thai music pkru jun 2019 6
 
thai music pkru jun 2019 7
 
thai music pkru jun 2019 8
 
thai music pkru jun 2019 9
 
thai music pkru jun 2019 10
 
thai music pkru jun 2019 11
 
thai music pkru jun 2019 12
 
thai music pkru jun 2019 13
 
thai music pkru jun 2019 14
 
thai music pkru jun 2019 15
 
thai music pkru jun 2019 16
 
thai music pkru jun 2019 17
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 813 times