วันอาทิตย์, 26 สิงหาคม 2561 14:30

นิเทศศาสตร์ ออกแบบสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ ปลอดบุหรี่ไฟฟ้า

Written by
Rate this item
(1 Vote)
mspkru
 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยกลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ จัดเวทีเชิงปฏิบัติการด้านทักษะและพัฒนาประเด็นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ตระหนักรู้และเท่าทันภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านกระบวนการผลิตสื่อและสามารถเป็นนักสื่อสารรณรงค์ภัยคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ยุพิน หะสัน อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตลอดจน ทีมงานกลุ่มละครมาหยา และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
 
mspkru 2
 
mspkru 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “สถานการณ์ปัญหาของยาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มเยาวชนซึ่งปัจจุบันนี้แพร่ระบาดมาก โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาที่ยังหลงเชื่อและเข้าใจอะไรผิดๆจากข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไป กิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่สู่การเป็นนักสื่อสาร และยังสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่มีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากเป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักรู้และเท่าทันภัยของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วยังเป็นการพัฒนาศักภาพของตัวนักศึกษาเองที่สามารถผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารรณรงค์ด้วยสื่อของคนรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์อีกด้วย เวทีเชิงปฏิบัติการด้านทักษะและพัฒนาประเด็นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ตระหนักรู้และเท่าทันภัยของบุหรี่ไฟฟ้า และมีโอกาสได้ร่วมรับฟังผลงานของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้เข้าร่วมพัฒนาประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าตัวอันตราย รู้สึกชื่นชมผลงานของนักศึกษาที่ได้ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต่อการสะท้อนความคิดของตนเอง และยังสามารถบูรณาการจากการหลอมรวมทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่เรียนมาออกมาเป็นแนวคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณะ โดยมีมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขับเคลื่อนการปกป้องนักสูบหน้าใหม่ผ่านการให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันออกแบบและสะท้อนความคิดในครั้งนี้ การสร้างคนรุ่นใหม่ ให้เกิดการตระหนักรู้และเท่าทันภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ในเวทีเชิงปฏิบัติการด้านทักษะและพัฒนาประเด็นรู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้าในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เกิดเป็นพลเมืองนักสื่อสารที่สามารถผลิตสื่อดีให้เกิดการเท่าทันภัยของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านกระบวนการผลิตสื่อนักสื่อสารรณรงค์ภัยคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ตต่อไป” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว
 
mspkru 4
 
mspkru 5
 
mspkru 6
 
mspkru 7
 
ขอบคุณข่าวจาก
Read 1318 times