วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2559 11:04

PKRU > Moving Forward 2040

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 2040 plan
 
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี" มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนัย เทียนพุฒ กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า และกรรมการหลักสูตร MBA ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิด และหลักการการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนา PKRU > Moving Forward 2040 
 
pkru 2040 plan 1
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า "การจัดอบรมในครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การทำให้คนไทยมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศ สร้างรายได้ระดับสูงให้กับประชาชน และมีระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการแข่งขันในระดับสากล จากนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ทำให้ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในฐานะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับปริญญาเอก แห่งเดียวในภูมิภาคอันดามัน จำเป็นต้องเตรียมการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาสำหรับอนาคต ที่มีสาระสำคัญสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศชาติ และยังคงมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในแบบฉบับของราชภัฏภูเก็ต ที่ดำเนินงานเพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น” รองอธิการบดีฯ กล่าว
 
pkru 2040 plan 2
 
pkru 2040 plan 4
 
pkru 2040 plan 3
 
pkru 2040 plan 5
 
pkru 2040 plan 6
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1088 times