วันอาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2562 12:56

รับฟังรอบด้าน ม.ราชภัฏภูเก็ต มุ่งมั่นทำแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru plan 22 feb 2019 1
 
pkru plan 22 feb 2019 2
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru plan 22 feb 2019 3
 
pkru plan 22 feb 2019 4
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนบุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ซึ่งการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นของบุคคลกลุ่มต่างๆ จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัจจุบัน จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค แนวทางและโอกาสการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ทั้งนี้ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ประชาชน และสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในฐานะสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
 
pkru plan 22 feb 2019 5
 
pkru plan 22 feb 2019 6
 
pkru plan 22 feb 2019 7
 
pkru plan 22 feb 2019 8
 
pkru plan 22 feb 2019 9
 
pkru plan 22 feb 2019 10
 
pkru plan 22 feb 2019 11
 
pkru plan 22 feb 2019 12
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 515 times Last modified on วันอาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2562 13:04