วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562 11:53

สนอ.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru plan 8 mar 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเต ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ร่วมด้วย รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru plan 8 mar 2019 2
 
pkru plan 8 mar 2019 3
 
pkru plan 8 mar 2019 4
 
ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยได้กำหนดกรอบนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
pkru plan 8 mar 2019 5
 
pkru plan 8 mar 2019 6
 
pkru plan 8 mar 2019 7
 
ทั้งนี้ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามพันธกิจ รวมถึงแนวโน้มการแข่งขันทางด้านการศึกษาทุกระดับ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่องค์กรจะต้องดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญยิ่ง ที่บุคลากรได้ร่วมกันระดมความคิดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในอีก 20 ปี ข้างหน้า เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ประชาชน และสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย กล่าว
 
pkru plan 8 mar 2019 8
 
pkru plan 8 mar 2019 9
 
pkru plan 8 mar 2019 10
 
pkru plan 8 mar 2019 11
 
pkru plan 8 mar 2019 12
 
pkru plan 8 mar 2019 13
 
pkru plan 8 mar 2019 14
 
pkru plan 8 mar 2019 15
Read 499 times Last modified on วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562 13:36