วันอังคาร, 10 ตุลาคม 2560 15:01

“ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช” เข้าร่วมประชุมอธิการบดี ม.ราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

Written by
Rate this item
(5 votes)

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏสงขลา ร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ สำหรับการประชุมอธิการบดีฯ ในครั้งนี้ ได้มีการหารือถึงประเด็นการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น โดยอาจมีการทำปฏิญญาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง นอกจากนั้น ยังมีการหารือในประเด็นการผลิตครู โดยน้อมนำพระบรมราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงรับสั่งให้ราชภัฏดูแลการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏคือต้นทางในการผลิตครูให้ได้คุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยังใช้เวทีครั้งนี้ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งในภาคใต้และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ สำหรับการแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และยกระดับภารกิจการให้บริการแก่ท้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

rajabhat president meeting oct 2017 5

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1448 times