วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562 13:19

สนอ. ลุยจัดทำ PKRU Work Manual สร้างความก้าวหน้าบุคลากร สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 25 apr 2019 0
 
ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก (Work Manual) ของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี รศ. สุรชัย ขวัญเมือง นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
 
pkru 25 apr 2019 1
 
pkru 25 apr 2019 2
 
pkru 25 apr 2019 4
 
นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ กล่าวถึงที่มาในการจัดอบรมว่า “มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความก้าวหน้าในสายงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำสนับสนุนให้องค์กรพัฒนา และประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ สำนักงานอธิการบดี มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งได้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น และสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานประจำหน่วยงานได้” รักษาการ ผอ.สนอ กล่าว
 
pkru 25 apr 2019 5
 
pkru 25 apr 2019 7
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือได้ว่าเป็นการสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จะมีศักยภาพที่สูงขึ้นได้ก็ต้องมาจากการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในสายอาชีพของแต่ละบุคคล ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัย โดยการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการกำหนดระดับตำแหน่ง และการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการและชำนาญพิเศษ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานและคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป” 
 
pkru 25 apr 2019 8
 
pkru 25 apr 2019 9
 
pkru 25 apr 2019 10
 
pkru 25 apr 2019 11
 
pkru 25 apr 2019 12
 
pkru 25 apr 2019 13
 
pkru 25 apr 2019 14
 
pkru 25 apr 2019 15
 
pkru 25 apr 2019 16
 
pkru 25 apr 2019 17
 
pkru 25 apr 2019 18
 
pkru 25 apr 2019 19
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 528 times