วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 09:53

กองกลาง ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามการมอบอำนาจ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru president office sep 2018 1
 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามการมอบอำนาจ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนมี ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru president office sep 2018 2
 
pkru president office sep 2018 3
 
pkru president office sep 2018 4
 
นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวว่า “เนื่องจาก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงานบริการ และสนับสนุนงานบริหารจัดการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในการนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ได้แก่ งานการเงิน บัญชี และรายได้ / งานพัสดุและทรัพย์สิน / งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ / งานธุรการและสารบรรณ / งานอาคารสถานที่และบริการ / งานออกแบบและภูมิสถาปัตย์ จึงได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ชี้แจงแนวทาง โดยยึดถือการบริหารงานตามแนวทางของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้สมาชิกในองค์กรเกิดความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อหาแนวทางการกระจายงานที่คล่องตัวและยืดหยุ่นเอื้อต่อการทำงาน ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในภาพรวมอีกด้วย” 
 
pkru president office sep 2018 5
 
pkru president office sep 2018 6
 
pkru president office sep 2018 7
 
pkru president office sep 2018 8
 
pkru president office sep 2018 9
 
pkru president office sep 2018 10
 
pkru president office sep 2018 11
 
pkru president office sep 2018 13 
pkru president office sep 2018 12
 
pkru president office sep 2018 14
 
pkru president office sep 2018 15
 
pkru president office sep 2018 16
 
pkru president office sep 2018 17
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 913 times Last modified on วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561 12:30